Hướng dẫn Cài đặt DirectAdmin lên VPS / Server

DirectAdmin là một Control Panel trả phí dành cho VPS, Server. Nó cho phép người dùng quản lý websites ngay trên trình duyệt, thông qua một giao diện trực quan. Một điểm mạnh khác của DirectAdmin là lượng tài liệu hướng dẫn được chia sẻ, chúng đến từ cả nhà phát triển lẫn cộng đồng người dùng đông đảo. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt DirectAdmin lên VPS / server.

Yêu cầu

Để có thể cài đặt DirectAdmin, người dùng phải có license bản quyền, server phải có tối thiểu 1 GB RAM, cùng CPU Intel / AMD. Dưới đây là danh sách những hệ điều hành mà DirectAdmin hỗ trợ:
OS​
Version​
Architecture
CloudLinux / RHEL / CentOS7.x, 8.x64-bit
VzLinux / AlmaLinux8.x64-bit
VzLinux / AlmaLinux9.x64-bit, Arm64 (PRO PACK)
Debian10.x, 11.x64-bit, Arm64 (PRO PACK)
Ubuntu18.04, 20.04, 22.0464-bit, Arm64 (PRO PACK)

Chuẩn bị

Trước khi bắt đầu, chúng ta cần vô hiệu hóa SELinux, các bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn này. Người dùng có thể cài đặt DirectAdmin thông qua một dòng lệnh duy nhất:
Bash:
bash <(curl -LSs https://download.directadmin.com/setup.sh || curl -LSs https://download-alt.directadmin.com/setup.sh) 'LICENSE KEY DIRECTADMIN'

Tuy nhiên, để có thể tùy biến cho cài đặt lần đầu, mọi người có thể dùng một trong những lệnh sau để cài đặt những thành phần thiết yếu:
 • CentOS 7 or CloudLinux 7:
  Bash:
  yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
  libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
  autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel \
  psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-Perl4-CoreLibs perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file kernel-headers
 • AlmaLinux, CentOS or CloudLinux 8:
  Bash:
  yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
  libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
  autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel \
  psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file kernel-headers hostname
 • Debian 9
  Bash:
  apt-get update
  apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libperl4-corelibs-perl libaio1 libaio-dev \
  zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 zip automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
  libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \
  libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1
 • Debian 10/11
  Bash:
  apt-get update
  apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libperl4-corelibs-perl libwww-perl libaio1 libaio-dev \
  zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 zip automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev \
  libncurses5 libncurses5-dev libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \
  libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1
Để đảm bảo những dòng lệnh này luôn mới nhất, các bạn nên kiểm tra lại tại đây.

Cài đặt DirectAdmin

Tải về và chmod bộ cài đặt DirectAdmin:
Bash:
cd /root/
wget -O setup.sh https://download.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh

Mặc định DirectAdmin sẽ cài đặt web server Apache, PHP 7.4.x... Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể tùy biến nó như mẫu bên dưới:
Code:
export webserver=apache
export mysql_inst=mariadb
export mariadb=10.6
export php1_release=8.0
export php1_mode=php-fpm
export php2_release=8.1
export php2_mode=php-fpm
export [email protected]
export DA_NS1=ns1.domain.com
export DA_NS2=ns2.domain.com
export DA_HOSTNAME="hostname.domain.com"
export DA_SKIP_SECURE_PHP=yes

Trong đó:
 • export webserver=apache là webserver (có thể thay đổi apache thành nginx, nginx_apache, openlitespeed, litespeed).
 • export mysql_inst=mariadb là máy chủ cơ sở dữ liệu (có thể chọn mysql hoặc mariadb).
 • export mariadb=10.6 là phiên bản mariadb (nếu dùng mysql thì đổi thành export mysql=8.0, nhớ đổi phiên bản cho phù hợp).
 • Code:
  export php1_release=8.0
  export php1_mode=php-fpm
  export php2_release=8.1
  export php2_mode=php-fpm
  Đây là phiên bản PHP và loại PHP. DirectAdmin hỗ trợ 4 phiên bản khác nhau nên các bạn có thể tự bổ sung thêm.
  • Nếu sử dụng webserver là openlitespeed hoặc litespeed thì đổi php1_mode từ php-fpm thành lsphp (áp dụng cho cả php2_mode...). Ví dụ như webserver của mình là openlitespeed thì sẽ như thế này:
   Code:
   export php1_release=8.0
   export php1_mode=lsphp
   export php2_release=8.1
   export php2_mode=lsphp
 • DA_EMAIL, DA_NS1, DA_NS2, DA_HOSTNAME các bạn tự thay đổi cho phù hợp.
Cuối cùng là bắt đầu cài đặt:
Bash:
./setup.sh KEYDIRECTADMIN

Ở những phiên bản mới của DirectAdmin, quá trình cài đặt sẽ được ẩn đi, chạy được một lúc các bạn sẽ thấy được một đoạn giống như bên dưới:
directadmin-installation.png

Đoạn này sẽ có tài khoản và mật khẩu đăng nhập Control Panel. Đoạn mình sẽ dùng để xem quá trì cài đặt DirectAdmin đã bị ẩn. Sau khi chạy đoạn đánh dấu mà thấy như bên dưới thì các bạn tiến hành khởi động lại VPS / Server:
Code:
*************************************
*                 *
*  All parts have been installed  *
*                 *
*************************************

Generating grub configuration file ...
done
Grub configuration re-generated. Please reboot the box.
Cuối cùng là đăng nhập DirectAdmin Control Panel tại địa chỉ:
Code:
http://IP:2222
 

Trending threads

Top