Hướng dẫn Tạo và kích hoạt swapfile trên CentOS, Almalinux, Ubuntu, Debian

Swap là một phần dung lượng ổ cứng và được sử dụng để như bộ nhớ tạm thời (RAM) để hệ thống tiếp tục hoạt động. Với những hệ thống không có đủ RAM để hoạt động thì việc sử dụng swap như RAM ảo là một giải pháp khá hoàn hảo và cần thiết. Giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn và hạn chế trường hợp những services bị tạm dừng đột ngột, gây ra những sự cố không đáng có.

Kiểm tra thông tin hệ thống

Đầu tiên, chúng ta sẽ kiểm tra dung lượng RAM và hệ thống đã kích hoạt swap hay chưa bằng cách sử dụng lệnh free -m.
Code:
[[email protected] ~]# free -m
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      3937     762    2204     19     970    2881
Swap:       0      0      0
Dung lượng RAM mình có 4 GB và các thông số swap ở đây đều là 0, như vậy VPS của mình chưa sử dụng swap. Giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra xem dung lượng còn trống của ổ cứng bằng lệnh df -h.
Code:
[[email protected] ~]# df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs    958M   0 958M  0% /dev
tmpfs      976M   0 976M  0% /dev/shm
tmpfs      976M 113M 864M 12% /run
tmpfs      976M   0 976M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1    19G 2.8G  16G 16% /
tmpfs      196M   0 196M  0% /run/user/0
Như ở đây thì mình còn 16 GB trống và VPS của mình không dùng để lưu trữ nên thoải mái tạo swap.

Tạo swap file trên CentOS, RHEL, Ubuntu, Debian

Trước khi bắt đầu thì chúng ta nên tính toán dung lượng swap cần tạo sao cho phù hợp và tối ưu. Dưới đây là bảng dung lượng swap mình hay tạo cho những server của mình:
RAMDung lượng swap
256 MB256 MB
512 MB512 MB
1 GB1 GB
2 GB1 GB
3 GB2 GB
4 GB2 GB
6 GB2 GB
8 GB3 GB
12 GB3 GB
16 GB4 GB
32 GB6 GB
Tiếp theo là sử dụng lệnh bên dưới để tạo swap, 2048k tương đương với 2 GB, thay đổi cho phù hợp nhu cầu:
Bash:
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=2048k
Giờ thì chỉ cần chạy những lệnh dưới đây (CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux, RHEL distributions):
Bash:
ls -lah /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
chown root:root /swapfile
chmod 0600 /swapfile
swapon -s
echo "/swapfile swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
Đối với Ubuntu, Debian:
Bash:
ls -lah /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
chown root:root /swapfile
chmod 0600 /swapfile
swapon -s
echo "/swapfile none swap sw 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
Kiểm tra lại RAM và swap bằng lệnh free -m và được kết quả sau:
Code:
[[email protected] ~]# free -m
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      3937     760    2206     19     970    2883
Swap:     2047      0    2047
Giờ thì swap vẫn sẽ hoạt động ngay cả khi khởi động lại server, các bạn có thể khởi động lại và sử dụng lệnh free -m để kiểm tra cho chắc.

Thay đổi Swappiness

Swappiness là phần trăm lượng RAM còn trống so với tổng số RAM có trên hệ thống. Khi lượng RAM còn lại bằng hoặc ít hơn swappiness thì swap sẽ được sử dụng. Tốc độ của swap là rất chậm so với RAM, việc để giá trị swappiness cao sẽ không thể tận dụng hết lượng RAM chúng ta có. Kiểm tra giá trị swappiness hiện tại:
Code:
cat /proc/sys/vm/swappiness

Nếu giá trị trả lại khác 10, mở file /etc/sysctl.conf và thêm vào cuối và reboot:
Code:
vm.swappiness = 10

Thay đổi dung lượng swap

Vì một vài lí do nào đó các bạn muốn thay đổi dung lượng swap đã tạo với những bước ở trên thì sử dụng những lệnh bên dưới để tắt và xóa swap:
Bash:
swapoff /swapfile
rm -f /swapfile
Tạo mới file swap với dung lượng mong muốn, giờ mình sẽ tạo 4 GB (4096k):
Bash:
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=4096k
Tiếp tục chạy những lệnh dưới đây:
Bash:
ls -lah /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
chown root:root /swapfile
chmod 0600 /swapfile
swapon -s
mount -a
Giờ thì khởi động lại server và kiểm tra lại swap thôi.

Tổng kết

Như đã nói ở trên thì swap là giải pháp khá hoàn hảo trong trường hợp hệ thống không đủ RAM để hoạt động. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời, swap không thể hoàn toàn thay thế RAM vì những đặc tính phần cứng. Bên cạnh việc làm giảm tuổi thọ ổ cứng thì việc lạm dụng swap đôi khi lại làm hệ thống hoạt động kém hiệu quả hơn. Giải pháp hoàn hảo nhất vẫn là nâng cấp RAM dù có hơi tốn kém nhưng cũng sẽ ít rủi ro hơn.
 

Trending threads

Top